Hakkımızda

Hakkımızda

Küresel Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 2006 yılında kurulmuş, 2015 yılında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu mevzuatı ve 660 sayılı KHK uyarınca Kamu Gözetimi Kurumu yetkilendirmesi çerçevesinde Bağımsız Denetime Yetkili Kuruluş belgesi almıştır.

Kurumumuz 3568 sayılı yasa kapsamında yetki almış YMM-SMMM ünvanlı Bağımsız Denetçilerden oluşan kadrosu ile Bağımsız Denetim ve Danışmanlık hizmetleri vermeye başlamıştır. Kısa zamanda sektördeki konumunu güçlendirmiş ve yükseltmiştir. Deneyimli ve uzmanlaşmış kadrosu ile kökleşmiş muhasebe, vergi ve iç ve dış denetim deneyimleri ile müşterilerinin bu konudaki her türlü gereksinimlerine doğru, hızlı, güvenilir ve kaliteli çözümler sunabilecek duruma gelmiştir.

Bağımsızlığı, şeffaflığı ve etik değerleri ön plana alan ulusal ve uluslararası denetim, finansal raporlama ve eğitim standartlarına uygun faaliyet gösteren ve toplumsal çıkarları her şeyin üstünde tutan bir anlayışla ekonomik faaliyetlerin denetimini yapmayı kendine amaç edinmiş olan şirketimiz farklı birçok sektördeki seçkin firmalara bağımsız denetim hizmeti vermektedir.

Hizmetlerimiz

  • Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı KHK çerçevesinde denetim kapsamına alınan kuruluşların bağımsız denetimi.
  • Özel sektörde tüzel veya gerçek kişilere, her türlü kamu kurum ve kuruluşları ve bunlaraın iktisadi işletmelerine, her türlü özel ve kamu kamu meslek kuruluşlarına ve bunların iktisadi işletmelerine, sendika ve siyasi partilere, iş ortaklıklarına, kooperatiflere, dernek ve vakıflara bağımsız denetim, danışmanlık ve organizasyon hizmeti.
  • Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe defter, belge ve hesaplara dayanılarak hazırlanan Mali Tablo ve Raporların muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetim standartları çerçevesinde denetlemek; denetime ilişkin yazılı görüş bildirmek, mali tablo ve beyannameleri hakkında görüş vermek, gerekli raporları düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri.
  • Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda iç ve dış denetim, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri.
  • İşletmelerin iç kontrol denetimi hizmeti ve iç kontrol sistemi kurulması hizmeti.